Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 juni 2019

Inbreng Fokke Fennema bij jaarstukken 2018

Vandaag is in de Gemeenteraad het debat over het jaarverslag en de jaarrekening van 2018. Ieder jaar blikt de Raad terug op het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en wat dit beleid voor financiële gevolgen heeft gehad. Lees de bijdrage van fractievoorzitter Fokke Fennema hier terug.

Voorzitter. Vandaag staan we stil bij de resultaten van 2018. De resultaten van dat begrotingsjaar staan natuurlijk niet op zichzelf, maar zijn ook de resultante van alle jaren ervoor. We kijken naar de werkelijke prestaties van het beleid. Heeft het college in het afgelopen jaar bereikt, wat het in het vooruitzicht stelde?

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor de wijze waarop wij de afgelopen tijd zijn meegenomen door de ambtelijke organisatie in de financiele situatie van de gemeente. Dat soort avonden vinden wij altijd bijzonder interessant.

Voorzitter. Een conclusie die we uit het jaarverslag mogen trekken is dat het Oldambt de wettelijke taken goed uitvoert. Ook wordt er op dit moment nog goed gescoord op de financiele toetsingscriteria in het kader van het provinciale toezicht. Dit staat echter in groot contrast met het beeld dat de cijfers laten zien. Het jaar 2018 is afgesloten met een flink tekort en ook de 1e BBR rapporteert nu al een enorm tekort over 2019.

Wanneer we de film even terugspoelen naar een paar jaar geleden zag het meerjarenperspectief er voor de gemeente een stuk gunstiger uit dan op dit moment. In 2017 werden er nog overschotten aangekondigd, en een jaar later worden er grote tekorten gerapporteerd. Dat toont maar aan hoe snel het begrotingssaldo kan omslaan.

Voorzitter. Verantwoording is nooit af. Vorig jaar zeiden we het al: we moeten het niet elk jaar gedegen doen, we moeten het ook elk jaar verder verbeteren. Een belangrijk instrument voor onze controlerende taak ontbreekt nog steeds: een rekenkamer. Wij moeten hiervoor de hand in eigen boezem steken, immers ligt het initiatief hiertoe bij ons: de raad. Daarom ook de oproep dat wij er gezamenlijk voor zorgen dat er volgend jaar op dit tijdstip echt een rekenkamer is.

Voorzitter. We staan de komende tijd voor een grote uitdaging. De ruimte om tekorten op te vangen wordt steeds kleiner. Er is daarom al aangekondigd dat we voor lastige keuzes komen te staan. Dit betekent niet alleen dat er bezuinigd moet worden, maar ook dat er weinig ruimte is om te investeren in bijvoorbeeld wegenonderhoud en sportaccomodaties wat hard nodig is.

Deze discussie gaan wij nog voeren, toch willen wij alvast een voorzet geven. Wij pleiten er echt voor dat de keuzes over waar wij al dan niet op gaan korten gebaseerd worden op feiten en ratio in plaats van onderbuikgevoelens, dat wij niet alleen de directe effecten in overweging nemen, maar ook de neveneffecten. Dit alles om tot een gebalanceerd pakket te komen.

Voorzitter. De wethouder heeft vorige week uitspraken gedaan via de media over mogelijke bezuinigingen en opmerkingen gemaakt over sportvoorzieningen. Deze hebben geleid tot ophef bij verschillende verenigingen. Onze vraag aan de wethouder is waarom hij deze vlucht naar voren heeft gemaakt. De wethouder heeft zelf gezegd dat de bezuinigingen de directe leefomgeving van inwoners raken. Is de wethouder het ermee eens dat het om die reden gewenst is om enige voorzichtigheid te betrachten in het doen van zulke uitspraken?

Voorzitter, tot slot. Het is een groot goed dat wij uitgebreide jaarstukken ontvangen. Dat leidt tot grote transparantie en verantwoording over de besteding van belastinggeld. Het is misschien niet altijd de meeste opwindende lectuur om tot je te nemen, maar wel belangrijk. Want die transparantie en verantwoording zijn immers de kern van onze democratie.

Gesproken tekst geldt.